Prvi metri asfalta na Jugozapadnoj obilaznici na jesen | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Prvi metri asfalta na Jugozapadnoj obilaznici na jesen

Radovi na dionicama I i III Jugozapadne obilaznice biće završeni do proljeća naredne godine, a uskoro se očekuje i izgradnja mosta na drugoj dionici, za koji je urađen glavni projekat, a u toku je njegovo korigovanje.

Predstavnik kompanije Bemax, inženjer u tehničkoj pripremi, Jovana Vuksanović, kazala je da se dinamika izvođenja radova poštuje i da će ove dvije dionice biti završene u martu naredne godine. Kompletan završetak radova na dionici I i III Jugozapadne obilaznice očekuje se 21. marta naredne godine, a prvi metri asfalta mogu se očekivati na jesen tekuće godine.

“Na trasi dionice I završen je iskop do kote posteljice i u toku su radovi na postavljanju cijevi fekalne i atmosferske kanalizacije. Takođe, na dionici I se radi armirano betonska kaseta za atmosfersku kanalizaciju koja će ići čitavom dužinom ove dionice, tačnije 1.375 metara. Na dionici III završeni su radovi na izradi oporaca nadvožnjaka KAP i u toku su pripremni radovi na montaži rasponske konstrukcije nadvožnjaka. Svi nosači rasponske konstrukcije su proizvedeni. Na dionici III u toku su i radovi na postavljanju fekalne i atmosferske kanalizacije. Na obje trase se poštuje dinamika izvođenja radova i na proljeće naredne godine biće završeni radovi na ove dvije dionice, koje izvodi kompanija Bemax”, kazala je Vuksanović.

Ona navodi da još uvijek nijesu riješeni svi imovinsko pravni odnosi na cijeloj trasi, te da od investitora Glavnog grada, nemaju informacije kada će biti riješeni.

Na trasi Jugozapadne obilaznice, na dionici III, oko kilometar od uključenja sa magistralnog puta Podgorica Petrovac, kod Distributivnog centra Voli, predviđena je izgradnja nadvožnjaka u zoni KAP-a, na stacionaži 2+500 metara. Dužina nadvožnjaka sa krilnim zidovima je 37,90 metara. Takođe, zbog ukrštanja obilaznice sa 110 kV dalekovodom, biće potrebno da se na dva mjesta duž trase izvrši izmještanje dalekovoda.

“Na trasi dionice I i III predviđeno je šest autobuskih stajališta, po tri u svakom smjeru kretanja. Predviđena je i izgradnja tri raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja, i to na stacionažama: km 0+700,00; km 2+200,00 i km 3+000,00. U blizini Logističkog centra Voli predviđa se izgradnja četvorokrake raskrsnice. Trokrake raskrsnice koje su predviđene duž trase omogućavaju desna/lij eva skretanj a, u zavisnosti od pozicije na glavnoj trasi”, navela je Vuksanović.

Obilaznica je dužine 3.621 metar, podijeljena je na tri dionice i sadrži dva objekta most preko rijeke Morače, dužine cca 150 metara i nadvožnjak u zoni KAP-a, dužine 29,4 metra.

Poprečni profil saobraćajnice definisan je sa dvije kolovozne trake od po sedam metara, razdjelnim ostrvom širine dva metra i obostranim pješačkim stazama širine po dva metra.

Dužina prve dionice, od raskrsnice sa Cetinjskim putem do mosta preko rijeke Morače, je 1.354 metra. Dužina druge dionice je 200,8 metara, a na ovoj dionici obilaznica prelazi mostom dužine 150 metara. Dužina treće dionice, od mosta preko rijeke Morače do raskrsnice sa putem Podgorica Petrovac, je 2.066 metara.

Od prateće infrastrukture predviđena je izgradnja atmosferske kanalizacije, TK kanalizacije, javne rasvjete i vodovoda. Vodovod se na desnoj obali Morače spaja sa novoprojektovanim vodovodom duž Cetinjskog puta, a na lijevoj obali će se spojiti sa postojećim vodovodom duž magistralnog puta M-2 preko cjevovoda planiranog DUP-om “KAP”. Duž najvećeg dijela trase biće izgrađen i kolektor fekalne kanalizacije koji ide ka budućem uređaju za prečišćavanje otpadnih voda.