Počinje revitalizacija građevinskog dijela sistema Hidroelektrane Perućica | Zvanični sajt kompanije Bemax Zvanični sajt kompanije Bemax

Naše

Vijesti

Mi smo Bemax

Počinje revitalizacija građevinskog dijela sistema Hidroelektrane Perućica

U okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica nakon sprovedenog međunarodnog tenderskog postupka raspisanog 20. maja 2020. godine u skladu sa procedurama Njemačke razvojne banke, Elektroprivreda Crne Gore potpisala je dva ugovora ukupne vrijednosti od 10 miliona eura (sa PDV-om) za potrebe revitalizacije građevinskog dijela sistema HE Perućica i pružanje usluga stručnog konsultanta i FIDIC Inženjera sa kompanijama BEMAX doo iz Podgorice i Energoprojekt Hidroinženjering AD iz Beograda.

Dovodni sistem HE Perućica se sastoji od međusobno povezanih kanala Zeta I, Zeta II, Opačica, Moštanica, ulazne građevine, tunela i cjevovoda. Uloga sistema kanala u Nikšićkom polju je da obezbijedi dovođenje vode bez gubitaka do ulazne građevine. Sistemom kanala se dovode i prirodne vode rijeke Zete i regulisane vode iz akumulacija do ulazne građevine.

Menadžer projekta u EPCG Boško Božović rekao je da će se rekonstruisati i rehabilitovati dva kanala – Opačica koja dovodi vode iz akumulacije Slanog do elektrane i drugi – Moštanica i služi za zahvatanje vode iz akumulacije Krupac.

“Radovi će se izvoditi u naredne tri godine”, navodi Božović.

Planirani su radovi na revitaliazciji u cilju korišćenja objekata shodno postojećim trasama uz predviđenu modernizaciju tehničko eksploatacionih karakteristika objekata. Rekonstuisani kanal Opačica omogućiće nesmetan rad elektrane instalisanom snagom nakon ugradnje osmog agregata, koristeći vode samo iz akumulacije Slano.

Direktor Energoprojekt Hidroinženjeringa Bratislav Stišović kaže da očekuje da će sve naše obaveze biti uspješno završene i realizovane te da će biti omogućen nesmetan duži rad i funkcionisanje objekata za naredni period eksploatacije.

Finansiranje rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica je obezbijeđeno iz kredita KfW Banke. vrijednog 33 miliona eura koji je zaključen u septembru pošle godine.

Željko Uljarević, šef Kancelarije Njemačke razvojne banke KfW, navodi da je ovo realizacija druge faze i da će se saradnja sa EPCG nastaviti i sljedeće godine kada se očekuje potpis za ugovor o finanisranju ugradnje osmog agregata.

Dinamika izvođenja radova na revitalizaciji kanala Opačica i Moštanica je uvažavajući potrebe rada HE Perućica bez zastoja planirana za period 2020-2023. god.

Preostali iznos kredita predviđen je za rekonstrukcije i modernizacije hidromašinske i elektro opreme agregata A5, A6 i A7, hidromehaničke opreme zatvaračnica, opreme za hidrološko – hidraulička mjerenja, ugradnju integralnog informacionog sistema na nivou elektrane, kao i konsultantskih usluga za implementaciju cjelokupnog predmetnog projekta i razvoja projekta ugradnje agregata A8 u HE Perućica.