Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-23, dionica Rogami – Spuž

Rekonstrukcija regionalnog puta R-23, dionica Rogami – Spuž

Dužina saobraćajnice: 4,971 km

  • Zemljani radovi – Iskop: 23.099,35 m3 – urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip: 15.039 m3 – urađeno 100%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 7.694,15 m3 – urađeno 100%
  • Asfalterski radovi: 9.840,43 t – urađeno 100%

Naknadni radovi na izgradnji ispusta u rijeku Zetu

  • Zemljani radovi – Iskop: 1.867,73 m3 – urađeno 100%
  • Zemljani radovi – Nasip: 1.570,81 m3 – urađeno 0%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 153,59 m3 – urađeno 500%

Investitor:

Uprava za saobraćaj

Status:

Završeno

Godina:

2019 – 2020

Vrijednost ugovorenih radova:

3.500.000 €

Predviđena rekonstrukcija raskrsnice za Rogame je izvršena na način da se poboljša ugao ukrštaja koji je trenutno veoma nepovoljan, pa je na mjestu raskrsnice projektovan vijadukt. Dužina vijadukta mjereno po niveleti biće 50 metara.

Biće izgrađena trokraka raskrsnica, koja će povezivati puteve iz Spuža i Podgorice, sa onim koji preko mosta na Zeti vodi prema Rogamima.

Širina kolovozne trake iznosiće tri metra, dok je širina ivične trake 0,3 metara. To znači da je ukupna širina kolovoza 6,6 metara. Na trasi je projektovan trotoar sa desne strane u dužini od pet kilometara (cijelom dužinom puta), a sa lijeve strane u dužini od jednog kilometra, širine 1,5 metara. Širina bankine je jedan metar, dok je širina rigola 0,75 metara. Usvojena je širina berme od 0,5 metara”, naveli su iz Uprave za saobraćaj.

Odvodnjavanje atmosferske vode sa kolovoznih površina biće riješeno gravitaciono-poprečnim i podužnim nagibima kolovoza i atmosferskim kolektorom.