Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Radovi na rehabilitaciji kanala Opačica i Moštanica

  • Zemljani radovi – Iskop: 72.166 m3 – urađeno 70%
  • Zemljani radovi – Nasip: 89.325 m3 – urađeno 45%
  • Betonski i armiranobetonski radovi: 17.327 m3 – urađeno 48%

Investitor:

Elektroprivreda Crne Gore ad Nikšić

Status:

U toku

Godina:

2021 –

Vrijednost ugovorenih radova:

8.000.000 €

Dovodni sistem HE Perućica se sastoji od međusobno povezanih kanala Zeta I, Zeta II, Opačica, Moštanica, ulazne građevine, tunela i cjevovoda. Uloga sistema kanala u Nikšićkom polju je da obezbijedi dovođenje vode bez gubitaka do ulazne građevine. Sistemom kanala se dovode i prirodne vode rijeke Zete i regulisane vode iz akumulacija do ulazne građevine.

Planirani su radovi na revitaliazciji u cilju korišćenja objekata shodno postojećim trasama uz predviđenu modernizaciju tehničko eksploatacionih karakteristika objekata. Rekonstuisani kanal Opačica omogućiće nesmetan rad elektrane instalisanom snagom nakon ugradnje osmog agregata, koristeći vode samo iz akumulacije Slano.

Dinamika izvođenja radova na revitalizaciji kanala Opačica i Moštanica je uvažavajući potrebe rada HE Perućica bez zastoja planirana za period 2020-2023. god.