Dobrodošli

MI SMO BEMAX

Kompanija koja gradi Crnu Goru

Izgradnja saobraćajnice “Jugozapadna obilaznica”

Izgradnja I i III dionice saobraćajnice “Jugozapadna obilaznica”

Dužina saobraćajnice: 3,34 km
Vrijednost ugovorenih radova: 10.000.000 €

 • Zemljani radovi – Iskop: 201.991 m3 – urađeno 100%
 • Zemljani radovi – Nasip: 181.405 m3 – urađeno 96%
 • Betonski i armiranobetonski radovi: 7.225 m3 – urađeno 96%
 • Dodatni armiranobetonski radovi: 3.382,50 m3 – 100%
 • Asfalterski radovi: 21.115 t – urađeno 69%

Izgradnja II dionice saobraćajnice “Jugozapadna obilaznica” most na Morači (konzorcijum sa “Crnagoraput” A.D.

Dužina mosta: 158,80 m
Vrijednost ugovorenih radova: 6.000.000 €

 • Zemljani radovi – Iskop: 820 m3 – urađeno 100%
 • Zemljani radovi – Nasip: 4.540 m3 – urađeno 100%
 • Betonski i armiranobetonski radovi: 5.916,42 m3 – urađeno 45%

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Status:

U toku

Godina:

2018 –

Vrijednost ugovorenih radova:

17.000.000 €

IZGRADNJA PODVOŽNJAKA ISPOD JUGOZAPADNE OBILAZNICE – NASTAVAK ULICE AVNOJ-AIZGRADNJA PODVOŽNJAKA ISPOD JUGOZAPADNE OBILAZNICE – NASTAVAK ULICE AVNOJ-A

Vrijednost ugovorenih radova: 1.000.000 €

 • Zemljani radovi – Iskop: 10.609,77 m3 – urađeno 70%
 • Zemljani radovi – Nasip: 2.258,85 m3 – urađeno 50%
 • Betonski i armiranobetonski radovi: 1.640,13 m3 – urađeno 40%
 • Asfalterski radovi: 484 t – urađeno 0%

Obilaznica je dužine 3.621 metara, podijeljena je na tri dionice i sadrži dva objekta: most preko rijeke Morače, dužine 150 metara i  nadvožnjak u zoni KAP-a, dužine 29,4 metra.
Poprečni profil saobraćajnice definisan je sa dvije kolovozne trake od po sedam metara, razdjelnim ostrvom širine dva metra i obostranim pješačkim stazama dužine po dva metra.

Od prateće infrastrukture predviđena je izgradnja atmosferske kanalizacije, TK kanalizacije, javne rasvjete i vodovoda.

Vodovod se na desnoj obali Moraće spaja sa novoprojektovanim vodovodom duž Cetinjskog puta, a na lijevoj obali će se spojiti sa postojećim vodovodom duž magistranog puta M-2 preko cjelovoda planiranog DUP-om “KAP”.

Duž najvećeg dijela trase biće izgrađen i kolektor fekalne kanalizacije koji ide ka budućem uređaju za prečišćavanje otpadnih voda.