Gradimo Crnu Goru

Riječni agregat Morača

Prerada

Marka: Metso Mineralas

Oprema koja se trenutno nalazi na kamenolomu:
Čeljustna drobilica: Lokotrack NW 106
Konusna drobilica sa sitima: NW 200 GP
Konusna drobilica sa sitima: NW 200 HP

Riječni agregat Morača

“Bemax” d.o.o. od Vlade Crne Gore – “Uprava za vode” ima vodnu saglasnost za vađenje, odnosno eksploataciju šljunka i pijeska na lokaciji Botun, od ušća rijeke Sitnice do Smokvica u dužini od 2.600 m sa (lijeve, desne obale i korita) vodotoka Morače, MZ Botun u cilju uređenja, odnosno regulacije vodotoka.
Materijal se sa tog lokaliteta doprema na urbanizovane parcele UP 45 i UP 47 u zoni UP-a ,,Skladišta i servisi – Cijevna” u Podgorici, gdje se vrši drobljenje istog.